Privacybeleid

De Vereniging Amersfoort Jeugd Orkest  hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het AJO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacybeleid;
  • verwerking van je persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de verwerking waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van je rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als AJO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van ons privacybeleid vragen hebt of contact met ons wenst, kan dit via de secretaris van het bestuur: secretaris@ajo-amersfoort.nl.

Lees hier ons uitgebreide privacybeleid.