Omgangsregels en gedragscode medewerkers en vrijwilligers AJO

Definities:

Kinderen: alle kinderen/jongeren tot 18 jaar binnen een organisatie.

Overigens zien de regels omtrent de gezagsrelatie ook op de orkestleden boven de 18 jaar. Omdat het hier gaat om een gedragscode die ziet op de omgang met de orkestleden die in de leeftijd van 14-24 zijn, zal hierna gesproken worden over orkestleden.

Begeleider: alle medewerkers die in een begeleidingsrelatie staan tot de orkestleden: artistiek leider, docenten, bestuurders, (vrijwillige) medewerkers en andere betrokkenen, zoals meehelpende familieleden.

(vrijwillige) medewerker: ieder die betaald of onbetaald aan de organisatie verbonden is, zoals in elk geval – maar niet uitsluitend – consulenten, docenten, dirigenten, leidinggevenden, stagiaires, en bestuurders en directeuren.

Omgangsregels: regels voor onderlinge omgang tussen alle betrokkenen van de organisatie: orkestleden, ouders, bezoekers, vrijwilligers, medewerkers

Gedragscode: gedragsregels waaraan (vrijwillige) medewerkers en andere medewerkers zich dienen te houden.

Omgangsregels voor iedereen die betrokken is bij het AJO:

Iedereen die op enige wijze bij het AJO betrokken is onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van het AJO en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.

Voor de orkestleden gelden ook orkestregels, zoals beschreven in bijlage 1 bij het HR.

Afspraken over de manier van omgaan zijn belangrijk omdat iedereen zich prettig en veilig moet voelen bij het AJO. Dit kan alleen wanneer we elkaar in onze waarde laten en elkaar met respect behandelen. Alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, vinden wij ontoelaatbaar.

Wij vragen van alle medewerkers, orkestleden, ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alles dat kwetst is in regels te vatten, dit wil niet zeggen dat dergelijk gedrag wel toelaatbaar is.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Binnen het AJO telt iedereen mee.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig
 • Ik berokken de ander geen schade
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meld dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon

Gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers:

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en orkestleden zijn niet eenduidig. Het ene kind leert door voordoen en het andere kind zal fysiek begeleidt dienen te worden in positie of beweging. Grenzen die in alle situaties en bij elk kind hetzelfde zijn, zijn dan ook niet te geven. Een duidelijke grens is er wel te geven en dat is de grens dat seksuele handelingen, contacten en opmerkingen tussen (jong)volwassen medewerkers en orkestleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn.

Artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt: Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Daarnaast is iedere vorm van seksuele toenadering beneden de 16 jaar verboden (artikelen 244, 245, 247, 248a, 249). Bovendien geldt bij de straffen die op alle zedenfeiten staan, ook een strafverhoging indien dit gebeurt ten aanzien van personen die in een kwetsbare positie staan (artikel 248).

Het maken van afbeeldingen van seksuele gedragingen van iemand die nog geen 18 jaar is, is ook verboden (artikel 240b Wetboek van Strafrecht).

Om deze reden heeft het AJO voor alle (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair, betaalde kracht of bestuurder vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

Hoewel de gedragscode spreekt van orkestleden, ziet de gedragscode dat er een andere verantwoordelijkheid is voor de (vrijwillige) medewerkers jegens de minderjarige orkestleden dan jegens de meerderjarige orkestleden. Omdat echter alle orkestleden in een bepaalde gezagsverhouding staan tot de (vrijwillige) medewerkers is gekozen om te spreken van orkestleden.

 • De (vrijwillige) medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de orkestleden zich veilig en gerespecteerd voelt
 • De (vrijwillige) medewerker onthoudt zich ervan het orkestlid te bejegenen op een wijze die het orkestlid in zijn waardigheid aantast.
 • De (vrijwillige) medewerker dringt niet verder in het privéleven van het orkestlid dan functioneel noodzakelijk is.
 • De (vrijwillige) medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het orkestlid. Alles seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en orkestlid zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd, in elk geval bij orkestleden tot 18 jaar, als seksueel misbruik.
 • De (vrijwillige) medewerker mag het orkestlid niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 • De (vrijwillige) medewerker zal tijdens studiedagen, repetities, lessen, concerten, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met de orkestleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de leskamer, repetitieruimte, hotelkamer of slaapzalen.
 • De (vrijwillige) medewerker heeft de plicht het orkestlid naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het orkestlid is betrokken, wordt nageleefd.
 • Indien de (vrijwillige) medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor aangewezen personen.
 • De (vrijwillige) medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de (vrijwillige) medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de daarvoor aangewezen personen binnen het AJO.

 

Overtreding van deze code kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een (vrijwillige) medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van orkestleden, zal het bestuur of de artistiek leider direct politie/justitie inschakelen.

Deze gedragscode is vastgesteld in september 2016 door het bestuur van het AJO.

 

Ondertekening vrijwilliger                                                         ondertekening bestuurslid