AJO jeugdsymfonie orkest Provincie Utrecht.
Opgericht:  1962
Fiscaalnummer: 0056.78.274

De vereniging staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contact:
Postbus 138
3800AC Amersfoort

e-mail: info@ajo-amersfoort.nl

Bestuur:
Gerard de Kleijn, voorzitter
Jolien Klaarenbeek, secretaris
Tom Schaap, penningmeester
Ingrid van Kesteren, bestuurslid orkestzaken
Irene Teepe, algemeen bestuurslid

De bestuursleden ontvangen voor hun activiteiten geen vergoeding.

Doelstelling, Beleid en Activiteiten
De vereniging heeft ten doel om binnen de regio bij de jeugd kennis van en liefde voor de kunsten in het algemeen en de muziek in het bijzonder te bevorderen en aan te moedigen en daarbij aan het initiatief en de zelfwerkzaamheid van de jeugd een zo groot mogelijke plaats in te ruimen. De vereniging streeft haar doel na ongeacht geloof, ras of politieke overtuiging.

Jaarrekening
De laatste door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde  jaarrekening van het afgelopen boekjaar kunt u hier downloaden.

Bankrekening:
NL77 RABO 0304 7093 28
t.n.v. AJO Jeugd Symfonie Orkest, prov. Utrecht te Amersfoort