Stichting Vrienden van  het AJO jeugdsymfonieorkest Provincie Utrecht

Opgericht: 2 december 1988
Fiscaalnummer: 8036.40.821

De Stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling cultureel (ANBI).

Contact:
adres: Keucheniuslaan 10 ,  3818 JS   Amersfoort
email: vriend@ajo-amersfoort.nl
telefoon: 06 5350 2224

Bankrekeningnummer: NL72 RABO 0302 2762 70

Bestuur:
Ted van Essen, voorzitter
Tjalling van Asbeck, penningmeester
Margret Overdijk, secretaris en portefeuille ‘oud-leden’
Alice Harrebomee, portefeuille ‘oud-leden’
Hans Kattemölle, bestuurslid namens AJO
Sacha Hollestelle, bestuurslid namens AJO

De bestuursleden ontvangen voor hun activiteiten geen vergoeding.

Doelstelling, Beleid en Activiteiten

Het doel van de Stichting om financiële en andere hulp te bieden aan het AJO.

De financiële hulp is bedoeld voor kosten die niet of niet geheel  ten laste van de reguliere exploitatie van het AJO kunnen worden gebracht en waarvoor de Vereniging ook geen of onvoldoende subsidiegelden kon krijgen.

In de praktijk komt de ondersteuning neer op bijdragen aan repetitieweekenden en buitenlandse reizen, eens in de 3 jaar. Het betreft projecten die als kwaliteitsimpuls voor het AJO worden gezien.

De andere hulp aan het AJO bestaat uit het gevraagd en ongevraagd advies geven en het op verzoek van het AJO bestuur oplossen van  problemen.

Om de financiële hulp mogelijk te maken wordt getracht sponsorgelden te werven bij instellingen en bedrijven. Om de continuïteit te waarborgen wordt sponsors gevraagd hun bijdragen voor meer dan één jaar toe te zeggen.

Daarnaast ontvangt de Stichting periodieke of eenmalige donaties van particulieren.

De schenker kan daarbij uit diverse opties  kiezen. Voor meer informatie klik  hier..

Staat van baten en lasten over 2016

Exploitatierekening

 

Ontvangen bijdragen vrienden 2.575
Donaties en giften  815
Donaties tbv Instrumentenfonds 680
Resultaat Oud-ledendag 219
Ontvangen rente spaarrekening 200
Kosten 895
Uitgaven Instrumentenfonds -/-€ 5.804
Bijdrage aan Vereniging AJO -/-€ 5.532
Exploitatiesaldo -/-€ 7.742
     
Balans    
Vermogen per 1-1-2015 54.509
waarvan:    
Exploitatieresultaat 7.742
Vermogen per 31-12-2015 46.767
      Reservering AJO Instrumentenfonds 9.011
      Reservering Lustrum / Tournee 2017 20.000
Banksaldi op 31 december 2016    
Rabo betaalrekening 36
Rabo spaarrekening 46.731